ue

Regulamin serwisu

REGULAMIN PROMOCJI „RAW PALEO”, REGULAMIN PROMOCJI „DARMOWA DOSTAWA” ORAZ REGULAMIN PROMOCJI „BLACK WEEKEND”

§ 1 ZASADY OGÓLNE

  • Niniejszy Regulamin Promocji „RAW PALEO” oraz Regulamin Promocji „DARMOWA DOSTAWA” (dalej jako – „Regulamin”) określa warunki i zasady korzystania z promocji „RAW PALEO” oraz z promocji „DARMOWA DOSTAWA” (dalej jako odpowiednio: „Promocja RAW PALEO” albo „Promocja DARMOWA DOSTAWA” lub łącznie jako „Promocje”) i jest dostępny online pod adresem vetexpert.eu/regulamin-promocji.
  • Organizatorem Promocji jest Vet Planet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach, ul. Brukowa 36 lok. 2, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000310213, NIP: 5272581427, REGON: 141519595 (dalej jako „Organizator”).
  • Uczestnikiem Promocji (dalej jako „Uczestnik”) może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy Kodeks cywilny. W Promocjach nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  • Promocja RAW PALEO prowadzona będzie prowadzona do wyczerpania puli Próbek. Organizator powiadomi o wyczerpaniu puli Próbek i zakończeniu Promocji RAW PALEO za pośrednictwem strony internetowej https://vetexpert.eu
  • Promocja DARMOWA DOSTAWA prowadzona będzie prowadzona w okresie od 9.11.2018 do odwołania.
  • Uczestnictwo w Promocjach jest dobrowolne.
  • Uczestnik ma możliwość wzięcia udziału w Promocjach jedynie za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora, znajdującego się pod adresem https://vetexpert.eu
  • Uczestnik Promocji „Black Weekend” może zamówić maksymalnie 5 worków karmy w promocyjnej cenie.

§ 2 ZASADY PROMOCJI RAW PALEO I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI RAW PALEO

Promocja RAW PALEO polega na możliwości zamówienia przez Użytkownika, który spełnił wszystkie warunki, o których mowa w ust. 4 poniżej, darmowej próbki wybranego przez Użytkownika (w drodze wypełnienia przez niego quizu, o którym mowa w § 2 ust. 4 lit. a) poniżej) produktu z serii RAW PALEO (dalej jako „Próbka”)

Promocją RAW PALEO objęte są następujące produkty z serii RAW PALEO:
DARMOWY WOREK RAW PALEO DLA PSÓW DOROSŁYCH RAS DUŻYCH
DARMOWY WOREK RAW PALEO DLA PSÓW DOROSŁYCH RAS ŚREDNICH
DARMOWY WOREK RAW PALEO DLA PSÓW DOROSŁYCH RAS MAŁYCH
DARMOWY WOREK RAW PALEO DLA SZCZENIAKÓW RAS DUŻYCH
DARMOWY WOREK RAW PALEO DLA SZCZENIAKÓW RAS ŚREDNICH
DARMOWY WOREK RAW PALEO DLA SZCZENIAKÓW RAS MAŁYCH
Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia wagi Próbek przesyłanych w ramach Promocji RAW PALEO, jednakże ustala się, że ich waga nie może być mniejsza niż 750G.
Uczestnikiem Promocji RAW PALEO może być każdy Użytkownik, który spełni łącznie następujące warunki:
Wyrazi zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu
W okresie trwania Promocji RAW PALEO wypełni quiz znajdujący się na stronie https://vetexpert.eu/wyprobuj-raw-paleo/, pomagający określić właściwy rodzaj karmy VET EXPERT RAW PALEO,

Założy Konto w sklepie internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem https://vetexpert.eu
Wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracji oraz Formularzu Zamówienia w celach marketingowych oraz na profilowanie w zakresie produktów i usług własnych VET PLANET Sp. z o.o. oraz produktów i usług jej Partnerów handlowych,
Wyrazi zgodę na otrzymywanie na wszystkie identyfikujące adresy elektroniczne informacji handlowych od VET PLANET Sp. z o.o. oraz jej Partnerów handlowych,
Wyrazi zgodę na wykorzystania dla celów marketingu bezpośredniego należących do niego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, tablet, telefon) przez
VET PLANET Sp. z o.o. i jej Partnerów handlowych.

Nie cofnie udzielonych zgód, o których mowa w pkt. a) oraz d) – f) powyżej przed upływem okresu o którym mowa w § 1 ust. 4 zdanie pierwsze niniejszego Regulaminu.

Opłaci koszty wysyłki Próbki, o których mowa w ust. 5 poniżej z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu.
W celu skorzystania z Promocji RAW PALEO Użytkownik musi opłacić koszty wysyłki Próbki zgodnie z kosztami wysyłki podanymi na stronie internetowej Organizatora. Promocja RAW PALEO jest realizowana wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeden Uczestnik uprawniony jest do otrzymania tylko jednej Próbki w ramach Promocji RAW PALEO. Organizator zastrzega, że w razie wątpliwości co do uprawnienia danego Uczestnika do otrzymania Próbki ze względu na fakt, iż otrzymał on już Próbkę w ramach Promocji RAW PALEO za jednego Uczestnika będą uważani między innymi Uczestnicy, którzy podali tożsame dane osobowe w co najmniej jednej z następujących kategorii danych osobowych:

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Adres dostawy
Numer telefonu komórkowego
Adres elektroniczny e-mail
Numer rachunku bankowego z którego dokonano płatności w ramach zamówienia

Organizator nie przewiduje zamiany Próbki na inny produkt, ani otrzymania przez Uczestnika ekwiwalentu pieniężnego.

W przypadku cofnięcia przez Uczestnika, który skorzystał z Promocji RAW PALEO, którejkolwiek ze zgód o których mowa w § 2 ust. 4 lit. c) – f) powyżej, przed upływem okresu o którym mowa w § 1 ust. 4 zdanie pierwsze niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia od takiego Uczestnika zapłaty kwoty stanowiącej równowartość korzyści, jaką Uczestnik ten uzyskał w związku ze skorzystaniem z Promocji RAW PALEO.

Uczestnik, który skorzystał z Promocji RAW PALEO, zobowiązuje się do niesprzedawania Próbek otrzymanych w ramach tej Promocji. W przypadku dokonania przez Uczestnika sprzedaży Próbek, otrzymanych w ramach Promocji RAW PALEO, Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia od takiego Uczestnika zapłaty kwoty stanowiącej równowartość korzyści, jaką Uczestnik ten uzyskał w związku ze skorzystaniem z Promocji RAW PALEO.

§ 3 ZASADY PROMOCJI DARMOWA DOSTAWA I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI DARMOWA DOSTAWA

Promocja DARMOWA DOSTAWA polega na tym, że Uczestnik, pod warunkiem wypełnienia warunków określonych w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu będzie miał prawo do skorzystania z darmowej dostawy zamówienia spełniającego warunek ustanowiony w ust. 2 lit. b) poniżej.
Uczestnikiem Promocji DARMOWA DOSTAWA może być każdy Uczestnik, który spełni łącznie następujące warunki:
Wyrazi zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu
Założy Konto w sklepie internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem https://vetexpert.eu
Dokona w sklepie internetowym Organizatora, prowadzonym za pośrednictwem witryny internetowej https://vetexpert.eu zakupu produktów za kwotę minimum 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych, 00/100) brutto,
Wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracji oraz Formularzu Zamówienia w celach marketingowych oraz na profilowanie w zakresie produktów i usług własnych VET PLANET Sp. z o.o. oraz produktów i usług jej Partnerów handlowych,
Wyrazi zgodę na otrzymywanie na wszystkie identyfikujące adresy elektroniczne informacji handlowych od VET PLANET Sp. z o.o. oraz jej Partnerów handlowych,
Wyrazi zgodę na wykorzystania dla celów marketingu bezpośredniego należących do niego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, tablet, telefon) przez
VET PLANET Sp. z o.o. i jej Partnerów handlowych.

Darmowa dostawa zostanie automatycznie naliczona w koszyku po spełnieniu przez Uczestnika warunku określonego w § 3 ust. 2 lit. b) powyżej.
Promocja DARMOWA DOSTAWA dotyczy wyłącznie zamówień realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji DARMOWA DOSTAWA wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
Skorzystanie przez Uczestnika z Promocji RAW PALEO w myśl postanowień § 2 ust. 1 – 7 niniejszego Regulaminu nie wyklucza skorzystania przez niego z Promocji DARMOWA DOSTAWA pod warunkiem, że w tym samym zamówieniu, w który dany Uczestnik zamówi Próbkę, dokona on również zamówienia na warunkach o których mowa w § 3 ust. 2 powyżej.

§ 4 REKLAMACJE

Reklamacje co do Promocji RAW PALEO oraz co do Promocji DARMOWA DOSTAWA mogą być zgłaszane przez Uczestników pisemnie na adres Organizatora: ul. Brukowa 36 lok. 2, 05-092 Łomianki lub elektronicznie na adres pomoc@vetexpert.eu w czasie trwaniach tych Promocji i w terminie 14 dni po ich zakończeniu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora.
Każda reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres Uczestnika, dokładny opis przyczyn składanej reklamacji oraz wskazanie zarzucanych nieprawidłowości w przebiegu Promocji.
Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listownie na adres podany przez Uczestnika lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – w zależności od tego jaki sposób reklamacja została przesłana do Organizatora.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnik Promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Organizator poinformuje o zmianie niniejszego Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej https://vetexpert.eu
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajduje zastosowanie Regulamin sklepu internetowego VETEXPERT.EU dostępny pod adresem: https://vetexpert.eu/regulamin-sklepu-ve/, jak również odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2018.
Regulamin konkursu fotograficznego „Aktywny dzień z psem”

REGULAMIN KONKURSU AKTYWNY DZIEŃ Z PSEM