ue
 • Onnowacje

  Innowacje

  Kochamy nie tylko psy i koty. Pomagamy walczyć ze zwierzęcymi chorobami, które powodują straty hodowców i zagrożenie dla zdrowia ludzi. ue

Tworzymy najwyższej jakości innowacyjne produkty

Nasze projekty

POIR.01.01.01-00-0267/18
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program operacyjny Inteligentny rozwój 2014-2020
Wnioskodawca: Vet Planet

Opracowanie oraz wdrożenie w działalności gospodarczej wnioskodawcy nowego na skalę światową testu immunochromatograficznego do wykrywania patogenów związanych z występowaniem mastitis u krów

Klasyfikacja projektu
Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Przedmiotem projektu jest opracowanie pierwszego na świecie szybkiego testu paskowego do detekcji patogenów związanych z mastitis w próbach mleka bydła oraz, zgodnie z przyjętym planem B+R i prac przedwdrożeniowych, skomercjalizowanie rezultatów przedsięwzięcia w działalności gospodarczej wnioskodawcy.
Co to jest mastitis
Zapalenie wymienia u krów zwane mastitis to reakcja obronna organizmu na niektóre czynniki, głównie drobnoustroje, które znalazły się wewnątrz gruczołu mlekowego. Choroba jest wywoływana przez szereg bakterii zakaźnych i środowiskowych, a także inne mikroorganizmy, zaś główną strategią jej leczenia jest stosowanie antybiotyków. Szacuje się że dotyczy rocznie ok. 20-50% populacji krów mlecznych i stanowi główną przyczyną strat ekonomicznych w hodowli. Obecnie, w ramach prowadzonej w UE polityki ograniczania stosowania antybiotyków u zwierząt mającej na celu ograniczenie ryzyka oporności antybiotykowej, warunkiem rozpoczęcia podawania antybiotyków jest zidentyfikowanie patogenów odpowiedzialnych za występujące zakażenie. Z kolei powszechnie dostępne metody identyfikacji czynników etiologicznych mastitis są czasochłonne jak klasyczna mikrobiologia, albo kosztowne jak to jest w przypadku techniki PCR.
W organizmach zwierząt antybiotyki podlegają metabolizmowi, często nie są jednak metabolizowane w całości, część dawki zostaje wydalana w formie niezmienionej do środowiska. Antybiotyki stosowane w weterynarii wydalane przez zwierzęta trafiają do gleby wraz z gnojowicą lub obornikiem, następnie mogą przenikać do wód gruntowych, rzek i jezior. Istnieją także zagrożenia bezpośrednie takie jak toksyczność leków dla ludzi oraz zwierząt oraz ryzyko zaburzenia równowagi ekosystemów. Udowodniono, że rośliny rosnące w glebie zawierającej antybiotyki są w stanie je pobierać z podłoża oraz kumulować, co stanowi zagrożenie dla konsumentów. Udowodniono również, że antybiotyki mają wpływ na wzrost i rozwój roślin.
Czym za skutkuje projekt
 • Zmniejszeniem użycia antybiotyków, w tym antybiotyków o szerokim spektrum działania. W sytuacjach, kiedy użycie antybiotyków będzie nieuzasadnione, do środowiska nie będą przedostawać się niepotrzebne związki, powodujące m.in., pojawianie się antybiotykoodporności.
 • Przyśpieszeniem diagnostyki mastitis z kilku dni do kilku minut, co za tym idzie polepszenie dobrostanu zwierząt.
 • Możliwe też będzie zastosowanie związków leczniczych o węższym spektrum działania. Co zapobiegnie wydalania niezmetabolizowanych resztek antybiotyków do środowiska.
 • Zastąpienie dotychczasowych metod i technik laboratoryjnych szybkimi testami diagnostycznymi pozwoli na zmniejszenie materiałochłonności oraz energochłonności świadczonych usług, a co za tym idzie do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.
 • Jego wykonanie nie będzie wymagało żadnego specjalnego przeszkolenia i będzie mógł być wykonywany zarówno przez lekarzy weterynarii jak i hodowców.

POIR.01.01.01-00-1576/20
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program operacyjny Inteligentny rozwój 2014-2020
Wnioskodawca: Vet Planet

Opracowanie oraz wdrożenie w działalności gospodarczej wnioskodawcy szybkiego testu paskowego do detekcji herpeswirusów typu 1 i typu 4, wywołujących infekcje u koni

Klasyfikacja projektu
Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Przedmiotem projektu jest opracowanie pierwszego na świecie szybkiego testu paskowego do detekcji Herpeswirusów typu 1 i typu 4 w wymazach i tkankach pochodzących od koni oraz, zgodnie z przyjętym planem B+R, skomercjalizowanie rezultatów przedsięwzięcia w działalności gospodarczej wnioskodawcy.
Co to są Herpeswirusy
Herpeswirusy powszechnie występują wśród koni i charakteryzują się wysokim stopniem dopasowania do gospodarza ze względu na wspólny proces ewolucji. Głównym czynnikiem odpowiadającym za ich sukces jest zdolność do ustanowienia zakażenia latentnego. Koń po pierwszym kontakcie z wirusem pozostaje zakażony dożywotnio, a kolejne reaktywacje zakażenia latentnego przebiegają bezobjawowo i są często niemożliwe do wykrycia nawet z zastosowaniem metody real-time PCR wykrywającej teoretycznie od 6 kopii wirusa w próbce. Taki mechanizm pozwala na szerzenie się choroby w stadzie, a także razem z końmi nosicielami pomiędzy stadami. Według różnych danych około 30% koni miało kontakt z EHV-1, prawie 100% koni miało kontakt z EHV-4.
Do reaktywacji zakażenia dochodzi najczęściej w wyniku spadku odporności spowodowanego stresem, np. przy wprowadzeniu nowego konia do stada, transporcie, treningu, chorobie, zabiegach operacyjnych lub innych zakażeniach. Spośród 9 typów herpeswirusów, występujących u koni (EHV), największe znaczenie kliniczne mają EHV-1 i EHV-4, które powodują ciężkie infekcje, mogą powodować objawy ze strony układu nerwowego, a także poronienia u klaczy. EHV typu 1 wywołuje choroby układu oddechowego, objawy neurologiczne, poronienia (w stadzie zakażonym EHV1 nawet 30-40% ciężarnych klaczy roni) oraz zgony wśród noworodków. EHV typu 4 powoduje zakażenia górnych dróg oddechowych u źrebiąt, może również powodować poronienia oraz objawy neurologiczne. Z tego powodu istotna jest szybka diagnostyka patogenu, która pozwoli na podjęcie odpowiednich działań. Obecnie stosowane metody diagnostyczne (PCR, badania serologiczne) wymagają transportu próbki do specjalistycznego laboratorium.
Czym za skutkuje projekt
 • Opracowany w ramach projektu innowacyjny szybki test immunochromatograficzny pozwalać będzie na diagnostykę zakażenia herpeswirusami typu 1 i typu 4 u koni w czasie zaledwie kilkunastu minut, bez użycia specjalistycznego sprzętu, odczynników oraz w terenie - bez konieczności przewozu prób do laboratorium.
 • Test będzie przeznaczony do wykrywania wirusa w postaci objawowej zakażenia.
 • Jego wykonanie nie będzie wymagało żadnego specjalnego przeszkolenia i będzie mógł być wykonywany zarówno przez lekarzy weterynarii jak i hodowców.

Projekty w których bierzemy udział

POIR.04.01.04-00-0025/20
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program operacyjny Inteligentny rozwój 2014-2020
Wnioskodawca: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

Rozwój przedkliniczny przeciwciał monoklonalnych do diagnostyki i terapii psich nowotworów hematologicznych

Klasyfikacja projektu
Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Projekt dotyczy wytworzenia nowych przeciwciał monoklonalnych , które posłużą do wytworzenia leku weterynaryjnego mającego zastosowanie w terapii psich białaczek i chłoniaków, a także opracowania nowych testów diagnostycznych co wpisuje się w podkategorię III. Bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej - nowe i generyczne substancje biologicznie czynne do wytwarzania środków ochrony roślin, produktów biobójczych i leków weterynaryjnych.
Czym są Choroby układu limfoidalnego
Aktualnie w Polsce jest 8 mln psów, w Wielkiej Brytanii 6,5 mln i w Stanach Zjednoczonych 80 mln a jedną z głównych przyczyn śmiertelności psów, obok chorób zakaźnych są dzisiaj choroby nowotworowe. Choroby układu limfoidalnego (białaczki, chłoniaki) u psów stanowią około 30% spośród wszystkich diagnozowanych typów nowotworów u tego gatunku zwierząt. Najczęściej występują chłoniaki nieziarnicze typu B analogiczne do ludzkich chłoniaków nieziarniczych Hodgkin’a (NHL), które stanowią około 20% wszystkich psich nowotworów i około 85% nowotworów układu limfoidalnego. Większość schematów terapeutycznych dla ostrych białaczek szpikowych i limfoblastycznych u psów w znacznej mierze powstało w oparciu o wytyczne terapii białaczek u ludzi. Wadą takiej terapii jest mała swoistość przy dużych efektach ubocznych. Również aktualnie stosowane metody diagnostyczne są czasochłonne i kosztowne.
W wyniku przeprowadzonych dotychczas badań opracowano metodę otrzymywania dwóch monoklonalnych przeciwciał B5 i E11 rozpoznających na powierzchni komórek psich białaczek i chłoniaków antygen DLA-DR. Na skalę ułamkowotechniczn opracowano metodę koniugowania tych przeciwciał z metotreksatem. Otrzymane koniugaty indukowały wysoki poziom apoptozy wobec linii komórkowych psich białaczek i chłoniaków. Na modelu mysim z przeszczepionymi komórkami psiego chłoniaka uzyskano całkowitą remisję po dwóch tygodniach podawania niewielkiej dawki koniugatu przeciwciała.
W aktualnym projekcie planujemy rozwinąć badania przedkliniczne nad koniugatem kaninizowanego przeciwciała z metotreksatem. Opracowana zostanie technologia otrzymywania mysiego i kaninizowanego przeciwciała E11 na skalę techniczną oraz jego koniugat z metotreksatem. Opracowana zostanie formulacja roztworu zapewniająca stabilność przeciwciał i koniugatu podczas długotrwałego przechowywania.
Czym za skutkuje projekt
 • Wytworzeniem nowych przeciwciał monoklonalnych, które posłużą do wytworzenia leku weterynaryjnego mającego zastosowanie w terapii psich białaczek i chłoniaków.
 • W wyniku realizacji projektu powstanie zestaw prostych i szybkich testów paskowych pozwalających na dokładne określenie typu występującego schorzenia hematologicznego.
 • Stworzeniem szybkiego testu paskowego, który będzie możliwy do wykonania przez personel przychodni weterynaryjnych, uproszczając i przyśpieszając proces diagnostyczny.

POIR.01.01.01-00-1715/20
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program operacyjny Inteligentny rozwój 2014-2020
Wnioskodawca: BioScientia Sp. z o.o.

Poprawa monitorowania zakażenia tęgoryjcem u psów poprzez opracowanie szybkich testów diagnostycznych

Klasyfikacja projektu
Zdrowe społeczeństwo
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnego produktu: szybkich testów immunochromatograficznych, które pozwalać będą na wczesną i kompleksową diagnostykę zakażeń psów pasożytniczymi tęgoryjcami. Wpisuje się on w ogólnoświatowy trend jakim jest nowa strategia zdrowia zwierząt w Unii Europejskiej „Lepiej zapobiegać niż leczyć”.
Co to są tęgoryjce
Tęgoryjce to nicienie pasożytujące w przewodzie pokarmowym ssaków drapieżnych w tym m.in. psów, wszczepiają się w ściany jelit cienkich lub dwunastnicy, co prowadzi do uszkodzenia błony śluzowej jelita. W Europie istotne znaczenie odgrywają dwa gatunki tęgoryjców: Ancylostoma caninum i Uncinaria stenocephala. Analiza składu gatunkowego parazytofauny psów przeprowadzona w ostatnich latach w Polsce wykazała powszechne występowanie nicieni z rodziny Ancylostomatidae z prewalencją 2-75%, np. po przebadaniu 500 próbek od psów z terenu Lubelszczyzny, 218 (43,6%) oceniono jako ujemne, natomiast 282 (56,4%) jako dodatnie (zawierające oocysty pierwotniaków i jaja nicieni). Prowadzone dotychczas badania pokazały, że obok glist, tęgoryjce są w Polsce najczęściej stwierdzanymi nicieniami u psów z prewalencją 2-75%.
Stanowią także zagrożenie zoonotyczne, pomimo, że uważane są za pasożyty o wąskiej specyficzności (monokseniczne), znane są przypadki inwazji mające miejsce u ludzi. Stwierdzane w tych inwazjach osobniki były dojrzałymi przedstawicielami obu płci, chociaż nie znaleziono samic zapłodnionych. Zarażenie ludzi inwazyjnymi larwami tych pasożytów prowadzi zwykle do wystąpienia syndromu wędrującej larwy skórnej CLM (cutaneous larva migrans) lub eozynofilowego zapalenia jelita cienkiego. Rzadziej dochodzi do takich schorzeń, jak: eozynofilowe zapalenie płuc, miejscowe zapalenie mięśni, mieszków włosowych lub patologiczne stany okulistyczne– syndrom ocular larva migrans (OLM), a także visceral larva migrans (VLM). Inwazje zoonotycznych gatunków tęgoryjców zostały zaliczone przez WHO do grupy chorób określanych jako Neglected tropical diseases.
W diagnostyce parazytologicznej inwazji tęgoryjców u zwierząt psowatych rutynowo stosuje się metodę flotacji, a następnie oznacza się gatunek nicienia na podstawie cech morfometrycznych ich jaj. Metoda ta nie pozwala na pewne zróżnicowanie gatunków U. stenocephala i A. caninum, dlatego często są one opisywane łącznie, bez określenia przynależności gatunkowej. Dodatkowymi wadami metody są wymagania sprzętowe, obecność wykwalifikowanego personelu, czas przeprowadzenia a także cena. Pomimo częstego pomijania określenia przynależności gatunkowej nicieni w diagnostyce tęgoryjczycy, znaczenie medyczne i weterynaryjne A. canium i U. stenocephala jest różne. Gatunki te charakteryzują się zróżnicowaną inwazyjnością, wynikającą z ich biologii. Inwazja typowych hematofagów jak A. caninum, szczególnie przy wysokiej intensywności inwazji objawiać się może ciężkim krwotocznym zapaleniem jelita oraz ostrą anemią z niedoborami żelaza. Natomiast w przebiegu inwazji U. stenocephala nasilenie ostrych objawów występuje w mniejszym stopniu.
Czym za skutkuje projekt
 • Stworzeniem szybkiego testu umożliwiającego diagnostykę terenową z próbki kału, zajmującą zaledwie kilkanaście minut.
 • Test zaprojektowanego do wykrywania konkretnego i specyficznego antygenu bądź przeciwciała charakterystycznego dla danego tęgoryjca.
 • Nie wymagającego specjalistycznych kwalifikacji od użytkownika końcowego, nadając mu w ten sposób rangę możliwego do wykonywania zarówno przez lekarzy weterynarii jak i hodowców.

Skuteczna diagnostyka

Obecnie w medycynie weterynaryjnej kładzie się nacisk na poprawę procesu diagnozowania i unikanie niepotrzebnego leczenia, głównie antybiotyków. Zgodnie z tym trendem zespół naszych naukowców regularnie opracowuje skuteczne testy diagnostyczne.

0%

Populacji krów mlecznych choruje na mastis

Zapalenie gruczołu mlekowego u krów

Nasz zespół realizuje unikatowy w skali globalnej projekt, którego celem jest opracowanie oraz wprowadzenie na rynek pierwszego na świecie szybkiego testu do wykrywania patogenów zapalenia wymienia u krów.

Mastitis dotyka co roku nawet połowę światowej populacji krów mlecznych, powodując ogromne straty, sięgające 16–26 miliardów euro rocznie. Opracowany w ramach projektu szybki i łatwy w wykonaniu test immunochromatograficzny pozwoli na zdiagnozowanie odpowiedzialnych za zakażenie drobnoustrojów w czasie zaledwie kilkunastu minut i zastosowanie celowanej i skutecznej antybiotykoterapii.

0%

diagnozowanych u psów nowotworów to chłoniaki i białaczka

Chłoniaki u psów

Chłoniaki i białaczka stanowią ponad 30% diagnozowanych u psów nowotworów. Aktualne metody diagnostyczne są kosztowne i długotrwałe, dlatego we współpracy z prof. Andrzejem Rapakiem z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu oraz prof. Arkadiuszem Miążkiem z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzamy na rynek prosty i szybki test paskowy do wykonania w praktyce weterynaryjnej, który zdecydowanie przyspieszy postawienie rozpoznania.

Nie zatrzymujemy się jednak tylko na diagnostyce – nasze badania chcemy wykorzystać, by stworzyć najnowocześniejszy, biologiczny lek przeciwnowotworowy dla psów.

0

testów na godzinę wyprodukuje nasze laboratorium

Laboratorium biotechnologiczne

Nasze laboratorium to jedyne miejsce w Polsce i w tej części Europy, w którym będzie można produkować szybkie testy diagnostyczne. Mamy moce produkcyjne pozwalające na uzyskanie nawet 1,5 tysiąca testów na godzinę.

Tworzymy rozwiązania różnego typu – testy paskowe, immunochromatograficzne, immunofluorescencyjne wykrywające nie tylko obecność, ale także ilość różnego rodzaju patogenów, takich jak bakterie, wirusy oraz pasożyty.

Nowe projekty

Koń

Opracowujemy i komercjalizujemy pierwszy na świecie szybki test, wykrywający herpeswirusy, które wywołują groźne infekcje u koni. Test będzie mógł zostać wykonany przez lekarzy weterynarii, ale również hodowców w warunkach terenowych bez użycia specjalistycznego sprzętu. Badania prowadzimy we współpracy z drem hab. Lucjanem Witkowskim z Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Świnia

Razem z zespołem z firmy BioScientia sp. z o.o. pracujemy nad testem diagnostycznym, wykrywającym szerokie spektrum szczepów wirusa PRRS (zespół rozrodczo-oddechowy świń), występującego w Polsce. To obecnie najgroźniejsza choroba trzody chlewnej, powodująca olbrzymie straty hodowców.

Pies

Jesteśmy w trakcie opracowywania testu do wykrywania jednego z najczęściej występujących pasożytów wewnętrznych u psów – tęgoryjca. Zakażenie tęgoryjcem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia szczeniąt, ale jest także niebezpieczne dla ludzi. Szybki test diagnostyczny daje wynik po kilkunastu minutach i nie wymaga dostarczania próbek do laboratorium.

Kot

Opracowywany przez nasz zespół test do diagnostyki koronawirusów u kotów będzie różnicował typy koronawirusów, w tym także SARS-CoV-2.

Rybka

Wraz z BioScientia wprowadzamy na rynek test rozpoznający groźne wirusowe choroby ryb łososiowatych, a mianowicie: wirusową posocznicę krwotoczną (VHS) oraz zakaźną martwicę układu krwiotwórczego (IHN). Wczesna diagnoza umożliwia szybką interwencję, obniża koszty leczenia, zmniejsza rozprzestrzenianie się infekcji i ogranicza straty hodowców.

Pszczoła

Pracujemy nad komercjalizacją testu do wykrywania zakażenia pszczół sporowcem Nosema ceranae, który przyczynia się do masowego ginięcia pszczoły miodnej (ang. Colony Collapse Disorder, CCD). Główne cechy tego testu, opracowanego przez zespół BioScientia to czułość, przystępna cena oraz łatwość wykonania.