ue

REGULAMIN KONKURSU „MAJÓWKOWA PRZYGODA”

§1

[postanowienia ogólne]

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki przeprowadzenia i zasady uczestniczenia w konkursie „PRZYGODA” (dalej: „Konkurs”).  

2. Organizatorem Konkursu jest Vet Planet Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Brukowa 36 lok. 2, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 141519595 NIP: 527-25-81-427, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł.,(dalej: „Organizator”). 

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Vet Planet Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Brukowa 36 lok. 2, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000310213, REGON: 141519595, NIP: 5272581427, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł., (dalej: „Fundator”).  

4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora, tj. w Łomiankach przy ul. Brukowa 36 lok. 2 oraz na stronie  https://www.facebook.com/rawpaleo.polska w formie posta. Każda osoba ma możliwość zapoznania się z Regulaminem.  

5. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez uczestnika (dalej: „Uczestnik”) wszystkich postanowień Regulaminu. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed wzięciem udziału w Konkursie.  

6. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Konkurs jest prowadzony na profilu Organizatora na portalu Facebook znajdującym się pod adresem https://www.facebook.com/rawpaleo.polska(dalej: „Profil Marki”).  

8. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową ani loterią promocyjną  w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U. 2020  poz. 204) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie.  

9. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, Instagram ani inne serwisy. Facebook i Instagram nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursu.  

10. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2020 poz. 1740). 

§2 

[zasady Konkursu] 

1.Konkurs trwa od dnia 29 kwietnia 2022r. od momentu opublikowania informacji o nim na Profilu Marki (https://www.facebook.com/rawpaleo.polska) w formie posta do dnia 8 maja 2022r. do godziny 23:59. 

2. Zadaniem Uczestnika, chcącego wziąć udział w Konkursie (dalej: „Zgłoszenie Konkursowe”), jest: 

a)  publikacja na publicznym, należącym do RAW PALEO profilu w serwisie Facebook komentarza, zawierającego zdjęcie psa lub zdjęcie psa z Uczestnikiem. Komentarz powinien być opublikowany pod postem, który opisuje konkurs i znajduje się na Profilu Marki (https://www.facebook.com/rawpaleo.polska

3. W ramach Zgłoszenia Konkursowego, zadaniem Uczestnika jest opublikowanie zdjęcia przedstawiającego psa lub psa z Uczestnikiem, które było wykonane podczas wyjazdu, zgodnego z powyższymi wymogami. Zgłoszenie Konkursowe powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika. 

4. Zamieszczenie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu i akceptacją Regulaminu. Odrębnie Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.     

5. Zgłoszenie Konkursowe może zawierać wizerunek Uczestnika (w takich przypadkach konieczne jest wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku), jednak nie może zawierać wizerunku osób trzecich.  

6. Zgłoszenia Konkursowe mogą być dokonywane jedynie w sposób określony w § 2  

ust. 1 i 2 Regulaminu. Organizator przy rozstrzyganiu Konkursu nie będzie brał pod uwagę zgłoszeń dostarczonych mu w inny sposób.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy: 

1) opublikowali Zgłoszenie Konkursowe:  

a) naruszające przepisy prawa, Regulamin, regulamin portalu Facebook lub dobre obyczaje (w tym zawierające treści niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych); 

b) mogące mieć negatywny wpływ na wizerunek lub renomę Organizatora, lub produktów Organizatora;  

c) promujące przemoc lub zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami; 

d) zawierające oznaczenia (w szczególności znaki towarowe) podmiotów trzecich; 

e) przedstawiające produkty alkoholowe, wyroby tytoniowe lub substancje, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii; 

f) zawierające treści naruszające dobre obyczaje (np. wulgaryzmy); 

g) naruszające renomę Organizatora; 

h) naruszające wizerunek osób trzecich lub;  

i) do którego nie przysługują im autorskie prawa majątkowe i osobiste; 

2) opublikowali na Profilu Marki komentarz zawierający treści naruszające przepisy prawa, regulamin portalu Facebook lub dobre obyczaje; 

3) ingerują w mechanizm działania Konkursu; 

4) tworzą fikcyjne konta/ profile w portalu Facebook; 

5) w inny sposób naruszyli postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie. 

8. Organizator przy rozstrzyganiu Konkursu nie będzie brał pod uwagę również zgłoszeń zamieszczonych przez Uczestników, którzy nie spełnili pozostałych warunków określonych w §3 ust. 1 Regulaminu. Organizator zastrzega, że ma prawo do weryfikacji spełnienia przez Uczestnika wskazanych w Regulaminie wymogów. 

9. Wykluczenie Uczestników z Konkursu w oparciu o ww. przesłanki może nastąpić na każdym etapie trwania Konkursu oraz po zakończeniu Konkursu.  

10. Każdy Uczestnik (w ramach jednego profilu na portalu Facebook) może dokonać Zgłoszenia Konkursowego tylko raz oraz może otrzymać tylko jedną Nagrodę. 

§3 

[uczestnicy Konkursu] 

1. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która spełni łącznie następujące warunki:  

1) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) zapoznała się i zaakceptowała postanowienia Regulaminu; 

4) posiada aktywne i publiczne konto w serwisie Facebook; 

5) przestrzega postanowień Regulaminu oraz postanowień regulaminu portalu Facebook; 

6) dokona Zgłoszenia Konkursowego w sposób wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu.  

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: pracownicy i współpracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad Konkursem, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  

§4 

[komisja konkursowa i nagrody] 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń Konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą 3 osoby wybrane przez Organizatora. 

2. Komisja Konkursowa spośród Uczestników, którzy przesłali prawidłowe Zgłoszenie Konkursowe wyłoni zwycięzców (dalej: „Zwycięzcy” lub pojedynczo „Zwycięzca”).  

3. Nagroda zostanie przyznana za zgodne z wymogami określonymi w Regulaminie i najbardziej kreatywne – w ocenie Komisji Konkursowej – Zgłoszenie Konkursowe.  

4. Komisja Konkursowa wyłoni 3 (słownie trzech) Zwycięzców.  

5. Wyniki Konkursu, wraz z nazwą profilu Zwycięzców, zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 09 maja 2022 w formie posta na Profilu Marki, na co Uczestnik niniejszym wyraża zgodę. 

6. Do Zwycięzcy zostanie skierowana prośba o kontakt w wiadomości prywatnej w celu podania adresu do wysyłki nagrody (dalej: „Nagroda”) i informacji wskazanych przez Organizatora. 

7. Nagrodami w konkursie są:  

1) 1 (słownie jeden) duży worek (8, 10, lub 12kg, w zależności od rozmiaru rasy dla której przeznaczona jest nagroda) karmy suchej RAW PALEO dla psa (dowolny smak). Jest to nagroda za pierwsze miejsce. 

2) 1 (słownie jeden) mały worek (2,5kg) karmy suchej RAW PALEO (dowolny smak) oraz gadżety marketingowe RAW PALEO. Jest to nagroda za drugie miejsce.  

3) 1 (słownie jeden) mały worek (2,5kg) karmy suchej RAW PALEO (dowolny smak). Jest to nagroda za trzecie miejsce.  

8. Nagroda nie podlega wymianie lub zamianie na inne nagrody, w szczególności nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

9. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w Konkursie podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości Nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

10. Organizator naliczy właściwy podatek na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zostanie pokryty z dodatkowej nagrody gotówkowej przyznawanej każdemu Zwycięzcy i odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego. Organizator zastrzega, że dodatkowa nagroda gotówkowa nie zostanie wydana Zwycięzcom, a przekazana bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego. 

11. W terminie 3 dni od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w ust.6 powyżej, każdy Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi informacje niezbędne do obliczenia i odprowadzenia należnego podatku i wysłania Nagrody, takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz inne informacje niezbędne do odprowadzenia podatku, które zostaną wskazane przez Organizatora. Niedostarczenie wymienionych informacji we wskazanym terminie oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody. W takim przypadku Organizator może wyłonić innego Zwycięzcę lub zrezygnować z przyznania wskazanej Nagrody. 

12. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres podany Organizatorowi przez Zwycięzcę w terminie 10 dni od daty otrzymania tych danych.  

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Nagród Zwycięzcom, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzców, takich jak podanie błędnego adresu lub nieodebranie przesyłki.  

14. W przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania Nagrody przez Zwycięzcę, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.  

§5 

[dane osobowe] 

1. Regulamin określa zasady przetwarzania oraz sposoby ochrony danych, w tym danych osobowych Uczestników, które będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz innych wskazanych w Regulaminie. 

2. Administratorem danych osobowych jest Vet Planet Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Brukowa 36 lok. 2, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 141519595 NIP: 527-25-81-427, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł.,(dalej: „Organizator”). 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a także zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

4. W ramach Konkursu przetwarzane są następujące dane: 

1) dane osobowe Uczestnika w postaci imienia i nazwiska lub innego oznaczenia konta, którym Uczestnik posługuje się na portalu Facebook; 

2) dane ujawnione przez Uczestnika podczas procedury konkursowej. 

5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest organizacja Konkursu, obsługa zgłoszeń, wyłonienie Zwycięzców, informowanie o wynikach Konkursu oraz przyznanie i wysłanie Nagród. 

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz okres niezbędny do przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem. Dane Zwycięzców będą przechowywane przez okres niezbędny do przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem oraz przez okres wynikający z przepisów prawa związany z przechowywaniem dokumentacji podatkowej.  

7. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi informatyczne oraz innym podmiotom, które współpracują z Organizatorem przy organizacji Konkursu. 

8. Dane osobowe mogą być udostępnione również podmiotom, które zapewnią wysyłkę Nagrody do Zwycięzców.  

9. Organizator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom Organizatora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Organizatorowi usługi informatyczne, zapewniając wymogi zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.  

10. Dane osobowe Uczestników będą udostępnione Fundatorowi na potrzeby realizacji wysyłki Nagród Zwycięzcom.  

11. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Organizator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim dane są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

12. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa: 

1) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia danych osobowych; 

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

5) prawo do przeniesienia danych osobowych;  

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;  

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

13. Organizator nie podejmuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

14. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Organizatorem.  

§6 

[prawa autorskie i pozostałe warunki prawne] 

1. Przesyłając Zgłoszenie Konkursowe Uczestnik oświadcza, że: 

1) jest wyłącznym autorem Zgłoszenia Konkursowego i przysługują mu do niego wszelkie prawa autorskie (osobiste i majątkowe); 

2) jego Zgłoszenie Konkursowe nie narusza praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw osobistych lub majątkowych lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich; 

3) Zgłoszenie Konkursowe nie było do tej pory nigdzie opublikowane; 

4) Zgłoszenie Konkursowe nie posiada wad fizycznych ani prawnych. 

2. Uczestnik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z ich Zgłoszeń Konkursowych (zdjęć, które zostały zamieszczone w Zgłoszeniu Konkursowym). 

3. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania ze Zgłoszeń Konkursowych na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przesyłania Zgłoszenia Konkursowego, a szczególności na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

4. Organizatorowi przysługuje prawo korzystania ze Zgłoszenia Konkursowego w dowolnych celach, w tym także w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych. Zgłoszenie Konkursowe może zostać opatrzone logiem Organizatora i w takiej formie może być następnie eksploatowane. 

5. Organizator ma prawo upoważnić inne osoby do korzystania ze Zgłoszenia Konkursowego w zakresie uzyskanej licencji. 

6. W przypadku, gdy Zgłoszenie Konkursowe zawiera wizerunek Uczestnika, Uczestnik wyraża nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez Organizatora z tego wizerunku.  

7. Wizerunek może być rozpowszechniany w każdej formie, każdy sposób i w każdym celu związanym z działalnością Organizatora. W szczególności ww. wizerunek może być rozpowszechniany w celach marketingowych lub reklamowych, w tym przez publikację Zgłoszenia Konkursowego na profilach społecznościowych Organizatora oraz ich stronach internetowych.  

8. Zgoda obejmuje możliwość udostępniania wizerunku w Internecie bez żadnych ograniczeń.  

9. Zgoda na korzystanie z wizerunku zostaje udzielona przez Uczestnika na czas nieograniczony. 

10. Uczestnik oświadcza, że ponosić będzie całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu naruszeń jakichkolwiek praw, w szczególności praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich powstałych w związku ze Zgłoszeniem Konkursowym lub mogących mieć związek z tytułu eksploatacji materiałów przesłanych przez Uczestnika na potrzeby Konkursu. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich oraz zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

§ 7 

[świadczenie usług drogą elektroniczną] 

1. W ramach Konkursu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.  

2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć w szczególności takie usługi jak:  

a) udostępnienie Regulaminu Konkursu;  

b) umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem. 

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą dokonania Zgłoszenia Konkursowego. 

4. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych w ramach Konkursu jest: 

a) posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np.: Internet Explorer 9.0 (lub nowszej), Mozilla FireFox 14.0, Opera 14.0, Chrome 10.0;  

b) dostęp do Internetu;  

c) posiadanie konta na portalu Facebook;  

d) posiadanie adresu e-mail; 

e) posiadanie standardowego systemu operacyjnego.  

5. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem komentarzy na portalu Facebook treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich itp.  

6. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Konkursu może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Uczestnika, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.  

7. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych.  

8. Organizator nie odpowiada za ograniczenia w przepustowości łącz internetowych wykorzystywanych do udziału w Konkursie, utrudnienia związane z obciążeniem serwera oraz baz danych lub inne problemy techniczne, które mogłyby utrudnić udział w Konkursie lub też wydłużyć czas dostępu do Konkursu i jego poszczególnych elementów.  

9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

§8 

[postanowienia końcowe] 

1.Reklamacje związane z Konkursem można zgłaszać w szczególności w formie pisemnej na adres Organizatora (Vet Planet Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Brukowa 36 lok. 2, 05-092 Łomianki) lub drogą elektroniczną na adres e-mail help@vetexpert.pl. Rekomendowanym jest, aby reklamacja zawierała imię i nazwisko osoby składającej reklamację, dane umożliwiające skontaktowanie się z tą osobą po rozpatrzeniu reklamacji oraz opis przyczyny składania reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.  

2. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając wiadomość prywatną na profil Facebook znajdującym się pod adresem https://www.facebook.com/rawpaleo.polska 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia Zwycięzców, w szczególności w przypadku, gdy żadne Zgłoszenie Konkursowe nie spełni warunków Regulaminu, pod warunkiem że działanie takie nie naruszy praw nabytych Uczestników. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.04.2022 r. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu.