ue

REGULAMIN PROMOCJI „PROSTO DO MISKI”

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki przeprowadzenia i zasady uczestniczenia w promocji „PROSTO DO MISKI” (dalej: „Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest Vet Planet Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Brukowa 36 lok. 2, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS: 310213, REGON: 141519595 NIP: 527-25-81-427, kapitał zakładowy: 53.000,00 zł. (dalej: „Organizator”).
 3. W trakcie trwania Promocji treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora, tj. w Łomiankach przy ul. Brukowej 36 lok. 2 oraz na stronie internetowej www.vetexpert.eu. Każda osoba ma możliwość zapoznania się z Regulaminem.
 4. Przystąpienie do Promocji oznacza akceptację przez uczestnika (dalej: „Uczestnik”) wszystkich postanowień Regulaminu. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed wzięciem udziału w Promocji.
 5. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Promocja jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Promocja jest prowadzona poprzez stronę internetową Organizatora, pod adresem: www.vetexpert.eu/sklep.

§2 Zasady Promocji

 1. Promocja trwa od 5 lutego 2024 r. od momentu opublikowania informacji o niej na stronie internetowej www.vetexpert.eu/sklep do dnia 9 lutego 2024 r., do godziny 16.00.
 2. W ramach Promocji Organizator wyda nieodpłatnie 300 sztuk karmy bytowej dla psów Raw Paleo Healthy Grain Chicken&Barley 2 kg (dalej: „Produkty objęte Promocją”), Uczestnikom, którzy wykażą chęć udziału w Promocji poprzez wypełnienie formularza uczestnictwa w Promocji (dalej: „Formularz”). W przypadku wyczerpania puli Produktów objętych Promocją, Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
 3. Każdy Uczestnik jest uprawniony do otrzymania jednego opakowania karmy bytowej dla psów Raw Paleo Healthy Grain Chicken&Barley 2 kg nieodpłatnie, wraz z nieodpłatną dostawą, po wcześniejszym spełnieniu poniższych warunków uczestnictwa w Promocji:
  1. Wypełnieniu Formularza: podania swojego imienia i nazwiska, adresem poczty e-mail i numerem telefonu, wskazania informacji na temat adresu dostawy.
  1. Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do celów realizacji Promocji.
  1. Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do celów marketingowych Organizatora.
 4. Wyrażenie zgód, o których mowa w ust. 10 pkt b i c jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Promocji.
 5. Formularz jest umieszczony na stronie www.vetexpert.eu/sklep.
 6. Wysyłka Produktu objętego Promocją nastąpi na adres Uczestnika wskazany w Formularzu,  w terminie 7 dni od otrzymania przez Organizatora Formularza. Wysyłki Produktu objętego Promocją dokonuje Organizator lub wskazany przez niego koordynator. Koszt dostawy ponosi Organizator.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania, w tym zmianę tych danych przed doręczeniem Produktu objętego Promocją lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających jego przekazanie.
 8. Produkty objęte Promocją nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent nie przewidziany Umową, w tym ekwiwalent pieniężny.
 9. Każda osoba może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki uczestnictwa w Promocji. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia stosownych dokumentów. Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z wydaniem Produktu objętego Promocją, do czasu spełnienia przez Uczestnika zobowiązań wymaganych do uzyskania Produktu objętego Promocją.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Promocji w przypadku wystąpienia wątpliwości w odniesieniu do naruszenia postanowienia §2 ust. 9 niniejszego Regulaminu lub w innych przypadkach, gdy dojdzie do naruszenia postanowień Regulaminu lub gdy realizowanie Promocji z jego udziałem jest niemożliwe, znacznie utrudnione albo doprowadziłoby do naruszenia obowiązujących przepisów.
 12. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Promocji z przyczyn, o których mowa powyżej, Uczestnikowi nie przysługuje ponownie prawo do udziału w Promocji.
 13. Wypełnienie Formularza jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych stosownymi przepisami prawa i Regulaminem.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji bez podawania przyczyny.

§3 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje powinny być składane na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu powyżej lub na adres mailowy help@vetexpert.pl w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Promocji.
 2. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu określonego w ust. 1, nie będą uwzględniane przez Organizatora.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres zamieszkania oraz powody złożenia reklamacji i opis żądania.
 4. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika na piśmie przesłanym na adres wskazany w piśmie reklamacyjnym, w terminie czternastu (14) dni od daty doręczenia mu reklamacji. Wynik postępowania reklamacyjnego nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym, na zasadach ogólnych.

§4 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W ramach Promocji Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Promocji.
 2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Promocji należy rozumieć w szczególności takie usługi jak:
 3. udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Organizatora www.vetexpert.eu;
 4. umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem za pośrednictwem Strony.
 5. umożliwienie wypełnienia Formularzy przez Uczestników.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia strony internetowej Organizatora.
 7. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych w ramach Promocji jest posiadanie:
 8. zainstalowanej przeglądarki internetowej np.: Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome;
 9. dostępu do Internetu;
 10. adresu e-mail;
 11. standardowego systemu operacyjnego.
 12. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem Strony treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.
 13. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Promocji może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Uczestnika, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp.
 14. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych.
 15. Organizator nie odpowiada za ograniczenia w przepustowości łącz internetowych wykorzystywanych do udziału w Promocji, utrudnienia związane z obciążeniem serwera oraz baz danych lub inne problemy techniczne, które mogłyby utrudnić udział w Promocji lub też wydłużyć czas dostępu do Promocji i jego poszczególnych elementów.
 16. Organizator informuje, że system informatyczny wykorzystywany do realizacji założeń Promocji może wykorzystywać tzw. cookies, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych Uczestnika. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Promocji. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach polityki cookies zawartych na Stronie.
 17. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 18. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana poprzez opuszczenie strony internetowej Organizatora lub przez zakładkę kontakt na stronie internetowej Organizatora.

§5 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane w celu realizacji Promocji i działań marketingowych, na co osoby te wyrażają zgodę w Formularzu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Vet Planet  sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, adres: ul. Brukowa 36 lok. 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310213, posługująca się numerem NIP 5272581427 oraz numerem REGON 141519595, o kapitale zakładowym w wysokości 53.000 złotych.
 3. Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz polityką prywatności dostępną na stronie internetowej Organizatora.
 4. Dane osobowe w zakresie danych identyfikujących Uczestnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail) będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu tj. w celu:

a) realizacji Promocji i obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO;

b) marketingowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

c) zapewnienia możliwości korzystania z usług świadczonych elektronicznie w ramach Promocji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 • Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich poprawiania i żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.
 • Przekazane dane osobowe są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie ujawnienie będzie konieczne z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Promocji oraz po jego zakończeniu, w zakresie niezbędnym do realizacji ewentualnych roszczeń wynikających z reklamacji.
 • Każda zgoda może być przez Uczestnika w dowolnym czasie odwołana poprzez zgłoszenie dokonane na adres/adres e-mail Organizatora, przy czym odwołanie którejkolwiek ze zgód wyrażonych przez Uczestnika przed przesłaniem Produktu objętego Promocją będzie powodowało utratę prawa do jej otrzymania.
 • W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, Uczestnik może kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: rodo@vetexpert.pl.


§6
Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Promocja, której warunki zostały określone przez Organizatora powyżej, nie jest grą losową, której wynik zależy w szczególności od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227).
 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).
 3. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, przy czym o każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestnika na Stronie z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych Uczestników.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji.